22
Mar
Off
Ìwífún-alálàyé Noun Ìwífún-alálàyé orí ẹ̀rọ ni àwọn ìwífún tí ó la orí ẹ̀rọ-ayárabíàṣá kọja tí ó jẹ́ kíkó pamọ́ sí orí ẹ̀rọ. Data is information stored and transmissible on computer. Ìwífún-alálàyé-nípa ẹni Personal Data