Shut down

Ìpa ẹ̀rọ Noun
(Ìpa ẹ̀rọ) Lọ sí pátákó-gbọọrọ-iṣẹ́, wo ọwọ́ òsì, te Bẹ̀rẹ̀ kí o ṣira tẹ ìpa ẹ̀rọ.  Go to the task-bar, on the left hand side, click on Start and click shut down.
  Pa ẹ̀rọ Verb Adéwálé pa ẹ̀rọ nígbà tí ó parí. Adéwálé shut down when he finished Adéwálé pa ẹ̀rọ ayárabíàṣá nígbà tRead More…